Ураны хайгуул, олборлолт

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт олгогдсон хүчин төгөлдөр ураны тусгай зөвшөөрлийн жагсаалт

(2018 оны 1-р сарын байдлаар)